Απόφαση για ακύρωση πλειστηριασμού κύριας κατοικίας, εκκρεμούσε ένσταση κατά απόρριψης από το Εστία

Απόφαση για ακύρωση πλειστηριασμού κύριας κατοικίας, προγραμματισμένου για τις 22 Αυγούστου του 2022, από μέρους Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ), εξέδωσε στις 3 Μάϊου ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, εκκρεμούσης ενστάσεως του παραπονούμενου για απόρριψη αίτησης για μη ένταξη στο Σχέδιο Εστία.

Ταυτόχρονα, ο Επίτροπος καταγράφει το γεγονός ότι κατατέθηκαν ενώπιόν του «και καταγγελίες για περιπτώσεις πραγματοποίησης, ήδη, εκποίησης κύριας κατοικίας, εκκρεμούσης αίτησης ενστάσεως για μη ένταξη στο Σχέδιο Εστία», κάτι που κατά τον ίδιο «δημιουργεί, αναντίρρητα, σοβαρότατες νομικές επιπλοκές, οι οποίες, ενδεχομένως, μπορούν να τύχουν θεραπείας, μόνο με την πλήρη αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του επηρεασθέντος δανειολήπτη, στην προτέρα της εκποίησης κατάσταση».

Σε ενημερωτικό του σημείωμα προς δανειολήπτες – καταναλωτές, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι οι παραπονούμενοι υπέβαλαν ένσταση για την απόρριψη αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία, στις 20 Μάϊου του 2021, «και δεν έχουν λάβει, εισέτι, οποιαδήποτε απάντηση», ενώ σημειώνει πως καθοριστικής σημασίας στην έκδοση της απόφασής του, διαδραματίζει, η Απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ημερομηνίας 5/4/2022.

Αναφέρει επίσης ότι «πρόκειται, για μία απολύτως δίκαιη, λογική και συνάμα ρηξικέλευθη απόφαση, ως αποτέλεσμα πολύ προσεκτικής ερμηνευτικής ανάλυσης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου», η οποία εκδόθηκε από την ΑΕ Δικαστή, κυρία Ν. Ταλαρίδου- Κοντοπούλου.

«Στα συμπεράσματα της απόφασής μου κατέληξα ύστερα από στοιχειοθέτηση των συνθηκών που διαμόρφωσαν το υπό συζήτηση παράπονο. Ενόψει των αδιάσειστων στοιχείων της υπόθεσης, έκρινα υποχρέωσή μου την αποδοχή του ισχυρισμού των παραπονούμενων. Πρόκειται περί πραγματικών γεγονότων», προσθέτει.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος καλεί, με την εκδοθείσα απόφασή του την ΕΕΠ «όπως προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την άμεση και άνευ όρων ακύρωση της προγραμματισμένης εκποίησης για τις 22/08/2022 και παραμερισμό των αποσταλεισών επιστολών Τύπου Ι και ΙΑ».

«Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή, αν η ΕΕΠ δεν συμμορφωθεί δεόντως, εξυπακούεται ότι οι παραπονούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να προσφύγουν στο δικαστήριο, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντά τους», υπογραμμίζει.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Ιωάννου διευκρινίζει ότι, «ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η υπό συζήτηση εκποίηση είχε καθοριστεί για τις 22/08/2022, δηλαδή μετά την πάροδο τριών περίπου μηνών από σήμερα, εντούτοις έκρινα απαραίτητη την άμεση ακύρωσή της, διότι, ακριβώς, είναι παράνομη, οι δε επιστολές «Ι» και «ΙΑ», επειδή εστάλησαν πρόωρα, δέον όπως παραμεριστούν».

«Κάτω από τις περιστάσεις, οι πρόωρες αποσταλείσες αυτές επιστολές δεν είναι δυνατόν να επιφέρουν οποιαδήποτε νόμιμα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου και της προγραμματισθείσας εκποίησης», υπογραμμίζει.

Αναφορικά με τι ενέργειες να προβούν οι δανειολήπτες, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι στο ενημερωτικό του Σημείωμά, ημερομηνίας 27/4/2022, είχε υπογραμμίσει το γεγονός ότι το Γραφείο του γίνεται συχνά δέκτης παρομοίων παραπόνων, «ζητώντας τη συμβολή του για αναστολή και ή ακύρωση προγραμματισθείσας εκποίησης του ακινήτου τους, επειδή εκκρεμεί απόφαση επί της ενστάσεώς τους για μη ένταξη στο Σχέδιο Εστία (ή και πρώτη απόφαση επί της αίτησης)».

Ο κ. Ιωάννου καλεί τους ενδιαφερομένους, όπως, «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προχωρεί η εκποίηση της κύριας κατοικίας τους ενώ εκκρεμεί απόφαση επί ενστάσεώς τους για μη ένταξη στο Σχέδιο Εστία, να υποβάλουν συγκεκριμένο παράπονο, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες του Γραφείου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου».

Προσθέτει ότι το εν λόγω παράπονο θα πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποίηση ότι πρόκειται για κύρια κατοικία, ότι απορρίφθηκε αίτησή του για ένταξη στο Σχέδιο Εστία, καθώς και πιστοποίηση ότι εκκρεμεί απόφαση επί της ενστάσεως.

Έκταση προβλήματος ενστάσεων για μη ένταξη στο Εστία

Ο Επίτροπος αναφέρει ότι, οι ενστάσεις για μη ένταξη στο Σχέδιο Εστία οι οποίες τυγχάνουν εξέτασης ενώπιον του αρμόδιου Υπουργείου, φαίνεται να κυμαίνονται περί τις 1.000, τουλάχιστον και προσθέτει ότι έχει ήδη κατατεθεί στο Γραφείο του αριθμός ανάλογων παραπόνων, για τα οποία προωθεί την έκδοση σχετικών αποφάσεων.

«Πέραν, ωστόσο, της κατάθεσης ενώπιόν μου παραπόνων με περιεχόμενο ανάλογο με την περίπτωση που αναφέρεται η εξεταζόμενη στο παρόν Σημείωμα απόφασή μου, είμαι δυστυχώς υποχρεωμένος να καταγράψω το γεγονός ότι κατατέθηκαν ενώπιόν μου και καταγγελίες για περιπτώσεις πραγματοποίησης, ήδη, εκποίησης κύριας κατοικίας, εκκρεμούσης αίτησης ενστάσεως για μη ένταξη στο Σχέδιο Εστία», σημειώνει.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, «δημιουργεί, αναντίρρητα, σοβαρότατες νομικές επιπλοκές, οι οποίες, ενδεχομένως, μπορούν να τύχουν θεραπείας, μόνο με την πλήρη αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του επηρεασθέντος δανειολήπτη, στην προτέρα της εκποίησης κατάσταση».

Ανεξάρτητα από τις εν λόγω επιπλοκές, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει πως «θα επιληφθεί των παραπόνων αυτών, με έκδοση απόφασης, εντός των προσεχών ολίγων ημερών, στο πλαίσιο του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου του 2010».