Βαρθολομαίος: «Συμπάσχομεν με τον ευσεβή και γενναίον ουκρανικόν λαόν»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία στέλνει στο μήνυμά του για το Πάσχα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η βιωματική βεβαιότης ότι ο Χριστός είναι η ελευθεροποιός Αλήθεια, το θεμέλιον, ο υπαρκτικός άξων και ορίζων της ζωής μας», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στην Πατριαρχική Απόδειξη για το Πάσχα.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ.κ. Βαρθολομαίος τονίζει: «“Το φαιδρόν της αναστάσεως κήρυγμα” και το “Χριστός Ανέστη” συνηχούν σήμερον με την κλαγγήν των όπλων, την κραυγήν αγωνίας των αθώων θυμάτων της πολεμικής βίας και των προσφύγων, μεταξύ των οποίων ευρίσκονται πολυάριθμα αθώα παιδία. Διεπιστώσαμεν ιδίοις όμμασι τα προβλήματα κατά την πρόσφατον επίσκεψίν μας εις την Πολωνίαν, όπου κατέφυγεν ο κύριος όγκος των προσφύγων εξ Ουκρανίας».

«Συμπάσχομεν με τον ευσεβή και γενναίον Ουκρανικόν λαόν, ο οποίος αίρει βαρύν σταυρόν, προσευχόμεθα και αγωνιζόμεθα διά την ειρήνην και την δικαιοσύνην δι’ όσους τας στερούνται. Είναι αδιανόητον δι’ ημάς τους Χριστιανούς να σιωπώμεν ενώπιον της καταρρακώσεως της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας. Ομού μετά των θυμάτων των ενόπλων συγκρούσεων, ο ‘’μεγάλος ηττημένος” των πολέμων είναι η ανθρωπότης, η οποία εις την μακράν ιστορίαν της δεν κατώρθωσε να καταργήση τον πόλεμον. Ο πόλεμος όχι μόνον δεν λύει προβλήματα, αλλά δημιουργεί νέα και πολυπλοκώτερα. Σπείρει διχασμόν και μίσος, μεγεθύνει το χάσμα μεταξύ των λαών. Ημείς πιστεύομεν στερρώς ότι η ανθρωπότης δύναται να ζήση χωρίς πολέμους και βίαν» σημειώνει.