«Κατ’ Oίκον Φροντίδα»: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για δωρεάν υπηρεσίες

Τους δικαιούχους για δωρεάν υπηρεσίες «Κατ’ Oίκον Φροντίδας», ανακοίνωσε το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κέντρου, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας σε δικαιούχους που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

Άτομα που έχουν ολοκληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας και είναι Χαμηλοσυνταξιούχοι (μονήρεις με μοναδικό εισόδημα την κοινωνική σύνταξη, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 10,000 ευρώ και ζεύγος με ποσό κοινωνικής σύνταξης που δεν υπερβαίνει το ποσό των 20,000 ευρώ), σύμφωνα με τον πίνακα εκπτώσεων και απαλλαγών του Δήμου Λευκωσίας.

Δεν λαμβάνουν επίδομα φροντίδας από άλλο Κρατικό Φορέα

Μονήρεις με χρόνιες παθήσεις: Καρκινοπαθείς, Καρδιαγγειακά νοσήματα, Προβλήματα ψυχικής υγείας, Σακχαρώδης διαβήτης, Ψυχικές διαταραχές (Άνοια, Alzheimer, Adem (Οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα), SMA), Νεφροεκφυλιστικές ασθένειες (νεφρική ανεπάρκεια), Ογκολογικές Παθήσεις, Νόσος Graves, Νόσος Huntington, Νευρολογικές παθήσεις

ΑμεΑ και ΑμεΜΚ, όπως ορίζεται από τον Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο 2000-2015 και δεν λαμβάνουν επίδομα φροντίδας από το Τ.Κ.Ε.Α.Α.

Οικογένειες με ειδικά προβλήματα: Ειδικές ανάγκες, Νοητική στέρηση, Ψυχιατρικά προβλήματα

Άτομα ή οικογένειες που διαμένουν εντός Δημοτικών Ορίων Λευκωσίας (προτεραιότητα)

Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, οι δικαιούχοι της υπηρεσίας «Κατ’ Oίκον Φροντίδα», θα λαμβάνουν, μετά από αξιολόγηση των αναγκών τους, τις ακόλουθες υπηρεσίες: Περιποίηση, πρακτική βοήθεια, εξυπηρέτηση και φροντίδα της εξωτερικής εμφάνισης και ατομικής υγιεινής του εξυπηρετούμενου, Διατήρηση της υγιεινής και της καθαριότητας του περιβάλλοντα χώρου, Πλύσιμο, στέγνωμα και σιδέρωμα ρουχισμού, Εξωτερικές Εργασίες (ψώνια, εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά στην αγορά, καφενείο ή άλλο) (1 φορά τον μήνα).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

Δικαιούχος είναι ο Δήμος Λευκωσίας και Φορέας Υλοποίησης το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.