Περιβαλλοντική Αρχή: Τους ξήλωσε το τοπικό σχέδιο του Ακάμα – Ούτε να ακούσει για το υφιστάμενο!

Το Τμήμα Πολεοδομίας θα πρέπει πρώτα να υιοθετήσει όλες τις απαιτήσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος για να προχωρήσει η διαδικασία της έγκρισης του τοπικού σχεδίου

Την κατάργηση δεκάδων βασικών προνοιών, και την τροποποίηση άλλων τόσων με τη συμπερίληψη όρων και προϋποθέσεων, ζητά με γνωμάτευσή του το Τμήμα Περιβάλλοντος προκειμένου να συγκατανεύσει στην έγκριση του προτεινόμενου τοπικού σχεδίου στον Ακάμα. Οι αλλαγές που ζητούνται και τίθενται ως προϋπόθεση είναι τόσης μεγάλης έκτασης, που βασικά μιλάμε για ένα νέο τοπικό σχέδιο, σαφώς πιο φιλικό προς το περιβάλλον που προστατεύει τη χερσόνησο του Ακάμα από τις αναπτύξεις που προτείνονται στο υφιστάμενο τοπικό σχέδιο και το οποίο απορρίπτει ασυζητητί η Περιβαλλοντική Αρχή. Ενδεικτικό είναι το εξής απόσπασμα από τη γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος: «Η ακεραιότητα και η συνοχή των περιοχών του Δικτύου Natura περιλαμβάνει σημαντικά είδη και οικοτόπους τα οποία διαβιούν και σε περιοχές εκτός του δικτύου. Η δυνατότητα της διαβίωσης των ειδών και εκτός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών διασφαλίζει τη συνεκτικότητα του δικτύου, αλλά αυξάνει και την ανθεκτικότητά του ως προς αλλαγές, ανθρωπογενείς ή φυσικές. Το προτεινόμενο τοπικό σχέδιο Ακάμα, παρόλο που έχει κινηθεί θετικά σε σχέση με το αρχικό, απέχει σημαντικά από τους στόχους διακήρυξης του τοπικού σχεδίου και απειλεί την ακεραιότητα και τη συνοχή του Δικτύου Natura με συσσωρευτικές, αρνητικές και μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ειδική ζώνη διατήρησης και τη ζώνη ειδικής προστασίας χερσονήσου Ακάμα». Επισημαίνοντας, παράλληλα, τα ακόλουθα: «Η Περιβαλλοντική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της χερσονήσου Ακάμα ως μια από τις πιο σημαντικές περιοχές του Δικτύου Natura, τόσο για τους οικοτόπους και τα είδη όσο και για τα πτηνά, θεωρεί ότι το τοπικό σχέδιο Ακάμα μπορεί να υλοποιηθεί με σημαντικές διαφοροποιήσεις και χωρίς να δημιουργήσει επιπτώσεις στα είδη χαρακτηρισμού μόνο αν εφαρμοστούν οι όροι όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 1».

Οι όροι που τίθενται

Για να συγκατανεύσει το Τμήμα Περιβάλλοντος στην έγκριση του τοπικού σχεδίου Ακάμα θα πρέπει, μεταξύ άλλων πολλών, το Τμήμα Πολεοδομίας να επιφέρει τις ακόλουθες αλλαγές:

Ζώνη προστασίας τοπίου Ακάμα:

 • Απαγόρευση χωροθέτησης περιβαλλοντικών κέντρων ενημέρωσης εντός των περιοχών του Δικτύου Natura, πλην των υποδομών του Εθνικού Δασικού Πάρκου.
 • Απαγόρευση χωροθέτησης χώρων στάθμευσης και αναψυκτήριων εντός των περιοχών του Δικτύου Natura.
 • Απαγόρευση ανάπτυξης αθλητικών εγκαταστάσεων εντός της ζώνης Γα2 (αγροτική ζώνη).
 • Απαγόρευση ανάπτυξης επισκέψιμων αγροκτημάτων εντός της Γα2 και εντός 200 μέτρων από τις περιοχές του Δικτύου Natura.
 • Απαγόρευση χωροθέτησης οινοποιείων, τυροκομείων, συσκευαστηρίων φρούτων, αποθηκευτικών αναπτύξεων και άλλων βιομηχανικών αναπτύξεων κατηγορίας Β ή Γ εντός των περιοχών του Δικτύου Natura στη ζώνη Γα2.

2Αγροτική ζώνη:

 • Επισκέψιμα αγροκτήματα να επιτρέπονται μόνο όπου υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης κατά τη δημοσίευση του τοπικού σχεδίου. Ο χώρος σίτισης του επισκέψιμου αγροκτήματος να εξυπηρετεί ταυτόχρονα το μέγιστο 25 άτομα.
 • Αναπτύξεις ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, αίθουσες δεξιώσεων, ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρατήρια πετρελαιοειδών να επιτρέπονται μόνο σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από τα όρια ανάπτυξης των κοινοτήτων.

3Εξειδικευμένες αναπτύξεις:

Στο προτεινόμενο τοπικό σχέδιο χωροθετούνται εντελώς διάσπαρτα σε τρεις περιοχές οι εξειδικευμένες αναπτύξεις, οι οποίες βρίσκονται πλησίον περιοχών του Δικτύου Natura και αφορούν: Εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο την περιβαλλοντική και οικολογική εκπαίδευση, κέντρα αποκατάστασης, αποθεραπείας, φροντίδας και ευεξίας και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης. Πρόκειται για μεγάλες αναπτύξεις, οι οποίες, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος θα αυξάνουν την όχληση στην παρακείμενη περιοχή του Δικτύου Natura και θα αποτελούν μεγάλο παράγοντα για συναθροιστικές επιπτώσεις εφόσον δεν δίνονται μέγιστοι αριθμοί των αναπτύξεων. Στο προτεινόμενο τοπικό σχέδιο, αυτές οι εξειδικευμένες αναπτύξεις καθορίζονται με ελάχιστο εμβαδό τεμαχίου τα 60.000 τ.μ. και μέγιστο εμβαδό δόμησης τα 1.000 τ.μ. Για τις εξειδικευμένες αναπτύξεις, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζητά τα ακόλουθα:

 • Η περιοχή εξειδικευμένων αναπτύξεων της Ίνειας δεν μπορεί να χωροθετηθεί ως έχει στο προτεινόμενο τοπικό σχέδιο και πρέπει να καταργηθεί. Εναλλακτικά μπορεί να χωροθετηθεί εφαπτόμενη νότια της προτεινόμενης τουριστικής ζώνης που βρίσκεται νοτιοδυτικά του πυρήνα της κοινότητας.
 • Η περιοχή εξειδικευμένων αναπτύξεων της Δρούσειας δεν μπορεί να χωροθετηθεί ως έχει στο προτεινόμενο τοπικό σχέδιο και πρέπει να καταργηθεί. Εναλλακτικά μπορεί να χωροθετηθεί εφαπτόμενη βόρεια της οικιστικής ζώνης Δρούσειας, που βρίσκεται βόρεια του πυρήνα της κοινότητας.
 • Να αφαιρεθεί το δυτικό μισό μέρος από την περιοχή εξειδικευμένων αναπτύξεων στον Κάθηκα.

Οικιστικές και τουριστικές ζώνες:

 • Η οικιστική ζώνη στη Δρούσεια να μην επεκταθεί δυτικά από την υφιστάμενη.
 • Να καταργηθεί η επέκταση της τουριστικής ζώνης στον Κάθηκα.
 • Να καταργηθεί η νοτιοδυτική επέκταση της οικιστικής ζώνης στον Κάθηκα.
 • Στην υφιστάμενη οικιστική ζώνη στο Νέο Χωριό να μην επιτρέπεται ανάπτυξη σε απόσταση μέχρι 200 μέτρων από τις περιοχές του Δικτύου Natura που βρίσκονται ανατολικά της ζώνης.
 • Η τουριστική ζώνη στο Νέο Χωριό να έχει τις ίδιες πολεοδομικές πρόνοιες με την τουριστική ζώνη Τ3α2α σχετικά με το ύψος. Δηλαδή, δύο ορόφους για ξενοδοχεία με μέγιστο ύψος τα οκτώ μέτρα και ένας όροφος για τις υπόλοιπες αναπτύξεις με μέγιστο ύψος τα πέντε μέτρα.
 • Οι τουριστικές ζώνες Τ3α και Τ3α2α στο Νέο Χωριό να έχουν περιορισμούς για τη μείωση της φωτορύπανσης σύμφωνα με τον οδηγό φωτορύπανσης που θα καταρτιστεί.
 • Οι τουριστικές ζώνες Τ3α και Τ3α2α στο Νέο Χωριό να μην ισχύουν εντός περιοχών που υπάρχουν αργάκια/φαράγγια στο εύρος της περιοχής τους.
 • Η τουριστική ζώνη Τ3δ2 στην Ίνεια να περιοριστεί ανατολικά της κορυφογραμμής.
 • Να μην ισχύει η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα.
 • Κατάργηση της κτηνοτροφικής ζώνης (Γγ1) στο Νέο Χωριό και τροποποίησή της σε αγροτική ζώνη Γα2.

Λατομική ζώνη: Μείωση της προτεινόμενης λατομικής ζώνης και απαγόρευση εργασιών θραύσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης υλικών. Όλα τα υλικά μετά την εξόρυξη να μεταφέρονται σε σκυροθραυστικές μονάδες που βρίσκονται στην υφιστάμενη λατομική ζώνη ή σε άλλο κατάλληλο χώρο.

Οδικό δίκτυο: Για το οδικό δίκτυο ειδικού καθεστώτος που προτείνεται εκτός ορίου ανάπτυξης τίθεται ως όρος να μην δοθούν δικαιώματα ανάπτυξης λόγω της γειτνίασης με δρόμο ή άλλα δικαιώματα πέραν του δικαιώματος της προσπέλασης. Και ζητείται όπως εισαχθούν ασφαλιστικές δικλίδες για την αποτροπή της διάσπαρτης δόμησης.

7 Υποδομές: Να μην επιτρέπονται νέες υποδομές, όπως δίκτυα υποδομής, υποσταθμοί μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, υδρευτικά και αρδευτικά έργα και δίκτυα, μονάδες αφαλάτωσης νερού, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων κ.ο.κ. κατά μήκος κορυφογραμμών, γκρεμνών, σπηλιών και άλλων γεωλογικών σχηματισμών ώστε να προστατεύεται το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους. Θα εξετάζονται νέες υποδομές μόνο στις περιπτώσεις όπου οι υποδομές αυτές είναι απολύτως απαραίτητες χωρίς την ύπαρξη οποιονδήποτε εναλλακτικών λύσεων. Οι δε αναπτύξεις σε περιοχές εκτός ορίου ανάπτυξης θα ακολουθούν το ειδικό πλαίσιο κατευθυντήριων οδηγιών προσαρμογής οικοδομών στο τοπίο και ειδικού αισθητικού ελέγχου που θα εκπονηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ.

πηγή: πολίτης