160 χιλιάδες ενοίκιο θα δίνει το Κράτος στην Αρχιεπισκοπή για τη μετατροπή του σχολείου της Φανερωμένης, σε Πανεπιστήμιο – €1,1 εκ. προκαταβαλή

Το Υπουργικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την έναρξη των έργων ανακαίνισης του σχολείου της Φανερωμένης με σκοπό την αναβάθμισή του σε πανεπιστημιακή σχολή. Η λειτουργία της πανεπιστημιακής σχολής εντάσσεται στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου δράσης για την αναζωογόνηση της παλιάς Λευκωσίας. Ταυτόχρονα, το Υπουργικό Συμβούλιο απάλλαξε την Αρχιεπισκοπή, που είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, από τα έργα ανακαίνισης που υπολογίστηκαν στα €6,9 εκατ., καθώς το κόστος θα καλυφθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα εκταμιευθούν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας. Για τη χρήση του κτηρίου η Αρχιεπισκοπή θα λαμβάνει ενοίκιο ύψους €160.000 τον χρόνο. Όπως προκύπτει από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στη συμφωνία που έκλεισε ο Αρχιεπίσκοπος με το κράτος προβλέπεται όπως προκαταβληθεί μίσθιο ύψους €1.119.749 για τα πρώτα 10 έτη.

Ειδικότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 14/7/2022 αποφάσισε τα εξής:

  • Να εγκρίνει τον καθορισμό της Αρχιεπισκοπής Κύπρου ως φορέα υλοποίησης της ανακαίνισης και αναβάθμισης του σχολείου της Φανερωμένης για στέγαση του αρχιτεκτονικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Αρχιεπισκοπή θα αναλάβει να υλοποιήσει το έργο ακολουθώντας τις νενομισμένες διαδικασίες που προκύπτουν από το εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.
  • Να εξουσιοδοτήσει τη Συντονιστική Αρχή όπως ορίσει αρμόδιο φορέα για να διενεργεί τους τεχνικούς ελέγχους.

Εκτός το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η παρέμβαση της ανακαίνισης και αναβάθμισης του σχολείου της Φανερωμένης για στέγαση του αρχιτεκτονικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου εγκρίθηκε αρχικά με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με εγκεκριμένη κοστολόγηση €6,9 εκατ. Ενώ αρχικά προβλέπετο η προώθηση και υλοποίηση του έργου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη συνέχεια κρίθηκε ότι η ανάθεση της υλοποίησης του έργου στην Αρχιεπισκοπή, που είναι και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, αποτελεί καλύτερη λύση για την άμεση προώθηση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου και έγκαιρη επίτευξη του σχετικού στόχου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τον οποίο η ανακαίνιση του κτηρίου της Φανερωμένης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Σημειώνεται ότι για την κατάληξη στη λύση αυτή πραγματοποιήθηκαν σειρά συναντήσεων της Συντονιστικής Αρχής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης) με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συγκεκριμένα με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Αρχιεπισκοπή, το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο. Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα προκειμένου η Αρχιεπισκοπή να οριστεί φορέας υλοποίησης της παρέμβασης και το έργο να δύναται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:

1. Για την αποτελεσματική διαχείριση της παρέμβασης και διασφάλιση της ορθότητας και κανονικότητάς της στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες όπως προκύπτουν από τον σχετικό Κανονισμό που διέπει τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εξειδικεύονται από την Συντονιστική Αρχή που αφορούν στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων/έργων από φορείς εκτός κεντρικής κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, ο Φορέας Υλοποίησης, στην προκειμένη περίπτωση η Αρχιεπισκοπή, δεσμεύεται και θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες και να εκτελεί τα καθήκοντα που καταγράφονται στη Δήλωση Δέσμευσης Υποχρεώσεων, την οποία υπογράφουν οι φορείς υλοποίησης των παρεμβάσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτελεί τη συμφωνία για καταβολή της κοινοτικής συνεισφοράς που θα παραχωρείται ως χορηγία συγκεκριμένου σκοπού.

2. Σε συνέχεια συνεννόησης με το Γενικό Λογιστήριο και στη βάση των πιο πάνω, η Αρχιεπισκοπή θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Νόμο και κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις για την υλοποίηση του έργου.

3. Πρόσθετα και επειδή η παρέμβαση αφορά σε τεχνικό έργο για να δύναται η Συντονιστική Αρχή να καταβάλει τη χορηγία ειδικού σκοπού στην Αρχιεπισκοπή, θα πρέπει να διενεργούνται οι ανάλογοι και απαιτούμενοι τεχνικοί έλεγχοι από αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν φορέα.

Η συμφωνία με τον Μακαριότατο

Προκαταβολή ποσού ύψους €1,1 εκατ. θα καταβάλει το Υπουργείο Οικονομικών στην Αρχιεπισκοπή με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ για μίσθωση του σχολείου-παρθεναγωγείου της Φανερωμένης από το κράτος.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Μακαριότατο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο εξουσιοδότησε τον υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη να υπογράψει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τη συμφωνία μίσθωσης, επιφέροντας τυχόν αλλαγές σε αυτή που κριθούν σκόπιμες χωρίς την επαναφορά του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών μετά από σειρά διαβουλεύσεων με τον Αρχιεπίσκοπο οριστικοποίησε τους όρους της συμφωνίας μίσθωσης του παρθεναγωγείου Φανερωμένης στη βάση του προτύπου συμβάσεων μίσθωσης της Νομικής Υπηρεσίας. Οι ουσιώδεις όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν τη μακροχρόνια μίσθωση για περίοδο 25 ετών με δικαίωμα τριών ανανεώσεων, την ανάληψη της ευθύνης – και όχι του κόστους – της ανακαίνισης του κτηρίου από την Αρχιεπισκοπή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις στεγαστικές ανάγκες της Αρχιτεκτονικής Σχολής, τον καθορισμό του ύψος του μίσθιου στις €160.000 ανά έτος το οποίο θα τυγχάνει αναπροσαρμογής ανά διετία σε ποσοστό της τάξης του 5% και τον καθορισμό του ύψους του μίσθιου για την περίοδο των τριών πρώτων χρόνων ανακαίνισης στο 50% του μίσθιου, δηλαδή, στις €80.000 ανά έτος. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι μίσθιο ύψους €1.119.749 (το οποίο δεν εξηγείται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου πώς προέκυψε) θα προκαταβληθεί για τα πρώτα 10 έτη. Στο τέλος κάθε περιόδου μίσθωσης, ήτοι ανά 25 έτη, το μίσθιο σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις τιμές αγοράς. Τέλος, η συμφωνία προνοεί το δικαίωμα τερματισμού της μόνο εκ μέρους του μισθωτή, ήτοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία έχει την υποχρέωση να παραδώσει το κτήριο στη λήξη της περιόδου μίσθωσης σε καλή και λειτουργική κατάσταση.

Οι κύριες δράσεις

Πέραν της μακροχρόνιας μίσθωσης του κτηρίου της Φανερωμένης για τη στέγαση του αρχιτεκτονικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου, το κυβερνητικό σχέδιο για την αναζωογόνηση της παλιάς Λευκωσίας προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις:

• Αναβαθμίσεις των σχολείων της εντός των τειχών Λευκωσίας.

• Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην εντός των τειχών πόλη.

• Πολεοδομικά και Οικονομικά Κίνητρα.

• Σχέδιο Χορηγιών για Απόκτηση Ιδιόκτητης Κατοικίας στην εντός των τειχών πόλη.

• Κυκλοφοριακές διευκολύνσεις για βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Επιπρόσθετα, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021-2026, προωθούνται οι εξής παρεμβάσεις:

• Σχέδιο χορηγιών για την αγορά κτηρίων από τον Δήμο Λευκωσίας για τη διαμόρφωση φοιτητικών εστιών με στόχο τη δημιουργία 84 φοιτητικών δωματίων.

• Σχέδιο Χορηγιών για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών/φοιτητικών δωματίων με ιδιωτική πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία 560 φοιτητικών δωματίων.

Πηγή: Πολίτης